Xestión de medicamentos

Xestión de medicamentos

A prestación farmacéutica comprende os medicamentos e produtos sanitarios e mais o conxunto de actuacións encamiñadas a que os e as pacientes os reciban de forma axeitada ás súas necesidades, nas doses precisas segundo os seus requerimentos individuais, durante o período de tempo apropiado e co menor custo posible para eles e a comunidade.

A política autonómica en relación coa prestación farmacéutica promove o desenvolvemento de programas orientados a racionalizar o emprego dos recursos farmacoterapéuticos nos servizos sanitarios e na prestación sociosanitaria, con criterios de efectividade, seguridade e custo. Do mesmo xeito, impulsa programas e actividades de información e formación dirixidos aos profesionais sanitarios, así como á cidadanía en xeral.