Rede de alerta sobre riscos dos medicamentos e productos sanitarios

Rede de alerta sobre riscos dos medicamentos e productos sanitarios

PROCEDEMENTO

  • Detección de situacións potenciais de risco relacionados coa calidade e seguridade dos medicamentos ou productos sanitarios
  • Caracterización e verificación das situacións de risco detectadas
  • Acordo das medidas cautelares que sexan necesarias adoptar
  • Posta en coñecemento dos profesionais sanitarios das situacións de risco así coma de calquera outra información relativa a estes

ONDE ACUDIR

Subdirección Xeral de Farmacia e Produtos Sanitarios
Edificio Administrativo San Lázaro, s/n
15703 Santiago de Compostela
Teléfonos: 881.541.893
Fax: 881 541 804