Violencia de xénero

Violencia de xénero

De acordo coa Resolución da Asemblea Xeral de Nacións Unidas de 1993, Violencia de Xénero é «Todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para a muller, así como as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria da liberdade, tanto se se producen na vida pública como na vida privada».


Violenica de Xénero