Seguridade e farmacovixilancia

Seguridade e farmacovixilancia

Ligazón ao formulario electrónico para notificar sospeitas de reaccións adversas a medicamentos do Sistema Español de Farmacovixilancia de Medicamentos de uso Humano (SEFV-H).

Debe iniciar a notificación seleccionando a Comunidade Autónoma de Galicia. Esta notificación transmítese automaticamente ao Centro de Farmacovixilancia de Galicia.