Lei Orgánica 3/2021 de regulación da eutanasia

Lei Orgánica 3/2021 de regulación da eutanasia

A Lei Orgánica 3/2021 de regulación da eutanasia recoñece, a toda persoa que cumpra as condicións esixidas, o dereito a solicitar e recibir a axuda necesaria para morrer establecendo o procedemento que debe seguirse e as garantías a observar.
Ten entrada en vigor o 25  de xuño de 2021.