Enquisa Nacional de Saúde de España 2017

Enquisa Nacional de Saúde de España 2017

A Enquisa Nacional de Saúde de España 2017 (ENSE 2017), realizada polo Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social coa colaboración do Instituto Nacional de Estatística, recolle información sanitaria relativa á poboación residente en España en 23.860 fogares. É unha investigación de periodicidade quinquenal que permite coñecer numerosos aspectos da saúde dos cidadáns a nivel nacional e autonómico, e planificar e avaliar as actuacións en materia sanitaria. Consta de 3 cuestionarios, fogar, adulto e menor, que abordan 4 grandes áreas: sociodemográfica, estado de saúde, utilización dos servizos sanitarios e determinantes da saúde.