Loita contra o fraude - proxecto Sanidade Servizo de Microbioloxía 4.0. Saúde 4.0: INNOVA MICROLAB

Loita contra o fraude - proxecto Sanidade Servizo de Microbioloxía 4.0. Saúde 4.0: INNOVA MICROLAB

Como beneficiario dunha axuda cofinanciada polo FEDER no marco da Liña FID-CPI do Ministerio de Ciencia e Innovación para a execución do proxecto Innova MicroLab, a política de loita contra a fraude ten como misión comunicar a vontade do Servizo Galego de Saúde de loitar contra a fraude e debe ser visible dentro e fóra da organización.
 
A este respecto, puxéronse en marcha as seguintes medidas de prevención horizontais:
  1. Publicación na páxina Web do proxecto  Innova Microlab  dunha declaración que manifesta a postura antifraude do Servizo Galego de Saúde así como a súa adhesión á declaración institucional efectuada por Dirección Xeral de Fondos Comunitarios (hoxe, Dirección Xeral de Fondos Europeos) en materia antifraude.
  2. Información aos empregados, contratistas e resto de persoal da organización interna ou exterior implicado no proxecto Innova MicroLab de que forma poden comunicar á OLAF calquera sospeita de fraude que obre na súa poder indicando que a denuncia é anónima, o que garante ao denunciante a súa seguridade e protéxelle de hipotéticas represalias internas.
  3. Difundiuse entre a organización o catálogo non exhaustivo de posibles signos ou marcadores de risco "bandeiras vermellas", que se atopa colgado na páxina web.
 
Os beneficiarios da Liña FID-CPI poden comunicar á OLAF calquera sospeita de fraude que obre na súa poder a través da ligazón á CANLE DE DENUNCIAS (comunicación de información sobre fraudes ou irregularidades que afecten a fondos europeos) establecido POLO SERVIZO NACIONAL DE COORDINACIÓN ANTIFRAUDE da IGAE.
 
É responsabilidade de todos identificar calquera práctica que se afaste dun comportamento ético no uso dos fondos públicos. Por iso, calquera persoa que queira notificar un feito, circunstancia ou calquera tipo de comportamento cuestionable que poida considerarse como un incumprimento das normas (irregularidade) ou unha acción deliberada de fraude, pode facelo de maneira anónima e sen trámite algún, facilitando a información o máis precisa e detallada posible e achegando documentación se dispón dela.
 
Os feitos deben ser descritos de forma obxectiva, incluíndo se fose posible, información comprobable, como, por exemplo: referencia do proxecto, importes, datas etc., debendo indicar se se comunicou o feito a outras autoridades.
 
O tratamento dos datos persoais débese axustar ao establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
 
Para información complementaria, recoméndase consultar a Páxina web da DG FONDOS Documentos comúns a todos os Programas Operativos