Recursos sanitarios

Recursos sanitarios

Produtos de apoio
 

O/a traballador/a social do seu centro de saúde facilitará aos pacientes e/ou familiares a información relacionada cos distintos programas que existen en cada área sanitaria para préstamo de material ortoprotésico (camas articuladas, cadeiras de rodas,...), realizará a xestión das solicitudes e o seguimento.

O/a traballador/a social colabora na divulgación e información para a tramitación por parte das persoas usuarias do reintegro de gastos por desprazamento a tratamento por medios propios ​