Política de privacidade da aplicación de Urxencias Sanitarias Galicia

Política de privacidade da aplicación de Urxencias Sanitarias Galicia

Ao descargar e usar a aplicación móbil Urxencias Sanitarias Galicia manifestas que liches e aceptas a Política de privacidade.

 

Lee detidamente esta política de privacidade para usuarios da aplicación móvil Urxencias Sanitarias Galicia (en adiante a “Aplicación”) como instrumento que permite aos pacientes e cidadáns o acceso aos servizos de emerxencia e emerxencias da comunidade de Galicia.

 

Esta política de privacidade, así como as condicións de uso da App poderán complementarse coa información sobre o funcionamento da aplicación publicada en https://www.sergas.gal/A-nosa-organizacion/Aplicacion-mobil-Urxencias-Sanitarias-Galicia e coa política xeral de privacidade da Xunta de Galicia https://www.xunta.gal/aviso-legal-do-portal-da-xunta a información xeral sobre tratamento de datos persoais na Consellería de Sanidade e no Servizo Galego de Saúde https://www.sergas.gal/protecciondatos

 

 1. Responsable do tratamento dos datos das persoas usuarias de Urxencias Sanitarias Galicia

  Consellería de Sanidade/Servizo Galego de Saúde (Sergas). Complexo administrativo de San Lázaro, s/n.15781 Santiago de Compostela. CIF: Q6550006 H.

  Contacto delegado de Protección de Datos: https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-datos


 2. Métodos de autenticación no sistema.

  A aplicación permite 2 métodos de identificación no sistema:

  1. Identificación básica por medio do CIP rexistrado no poboacional de tarxeta sanitaria
  2. Identificación media mediante envío de código número ao telefono móbil do usuario


 3. Os datos persoais que se utilizarán no caso de que o usuario decida rexistrarse na aplicación serán os seguintes:

  Datos identificativos do usuario rexistrados no tratamento de Identificación usuarios e profesionais do sistema público sanitario

  • Nome e apelidos,data de nacemento e lugar de residencia para confirmar a identidade.
  • DNI / NIE, para identificarse e poder obter información sanitaria personalizada.
  • CIP (Código de identificación persoal no Sistema de Información de Tarxeta Sanitaria) e Código do sistema nacional de saúde ou Número da Seguridade Social, para identificarse e poder obter información sanitaria personalizada.
  • Número de teléfono móbil, para o envío de notificacións SMS.


 4. Orixe dos datos

  Datos facilitados pola persoa usuaria da Aplicación.

  Datos solicitados de entre os que a Administración autonómica xa posúe, especialmente do sistema sanitario público galego.

  Datos obtidos do dispositivo móbil.


 5. Finalidades do tratamento de datos e funcionalidades da Aplicación

  Se o paciente ou alertante chama ao 061 a través da aplicación, permitese á Central de Coordinación Urxencias Sanitarias de Galicia – 061 (CCUSG - 061) xeolocalizar a chamada e, por tanto, de ser necesario, enviar o recurso asistencial necesario con maior prontitude e precisión, feito especialmente relevante nunha comunidade como Galicia, con gran dispersión xeográfica e cunha climatoloxía e orografía complexas.

  A aplicación permite, se o usuario o desexa, rexistrarse e introducir os datos da tarxeta sanitaria, facilitando nese caso que o persoal sanitario da CCUSG-061 acceda con maior prontitude a súa historia clínica.


 6. Lexitimación para o tratamento de datos persoais

  Regulamento Xeral de Protección de datos (RGPD) 6.1.A) Consentimiento do/a interesado/a

  RGPD 6.1.C) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento

  RGPD 6.1.E) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento

  Trataranse os datos necesarios para o bo funcionamento da aplicación e a operatividade das súas funcionalidades. O uso da aplicación e a configuración de cada unha das súas diferentes funcionalidades basearase na voluntariedade da cidadanía, de forma que a persoa usuaria poderá activar e desactivar de forma específica cada unha delas de forma independente en todo momento, así como decidir desinstalar a aplicación. Todo iso, sen que se derive consecuencia negativa algunha para quen non poida ou decida non descargar ou non usar a aplicación. Os tratamentos de datos persoais, derivados da operativa da App tanto de categorías xerais como de categorías especiais, realizaranse por razóns de interese público xeral.


 7. Prazo de conservación dos datos

  Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cada unha das funcionalidades da App e procederase á súa supresión, anonimización e/ou bloqueo conforme ao previsto na normativa vixente.


 8. Categorías de destinatarios dos datos persoais

  Non están previstas comunicacións e/ou cesións de datos.


 9. Dereitos das persoas interesadas respecto dos seus datos persoais e como solicitalos

  O responsable do tratamento garantirá e facilitará en todo momento á cidadanía o exercicio dos seus dereitos en materia de protección de datos persoais. Estes dereitos son:

  • Dereito de acceso: dereito a obter confirmación sobre se se están tratando os datos e información, no seu caso, sobre o devandito tratamento.
  • Dereito de rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos cando sexan inexactos.
  • Dereito de supresión ou esquecemento: dereito a obter a supresión dos datos nos termos previstos na normativa vixente.
  • Dereito de oposición: dereito a opoñerse, en calquera momento, a que os datos persoais sexan obxecto de tratamento.
  • Dereito á limitación do tratamento: dereito a que o responsable limite o tratamento dos datos da persoa interesada nos supostos recolleitos na normativa vixente.
  • Dereito á portabilidad dos datos: dereito a recibir os datos que proporcionou nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, ou a que sexan transmitidos directamente a un terceiro nos supostos establecidos na normativa vixente.
  • Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos no interesado ou lle afecte significativamente de modo similar.
  • Dereito a retirar o consentimento: cando o tratamento dos datos estea baseado no consentimento das persoas interesadas, estas poderán retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento previo á súa retirada.
  • As persoas interesadas poderán solicitar o dereito de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidad dos datos persoais tratados. Ademais, poderán retirar cada consentimento outorgado en calquera momento, aínda que iso non afectará á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. Todo iso a través da sede electrónica da Xunta de Galicia a través do procedemento denominado PR004A ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
  • Ás persoas interesadas asístelles en todo momento o dereito para presentar unha reclamación fronte a Agencia Española de Protección de Datos – AEPD.


 10. Outras garantías no tratamento dos datos

  Tanto no desenvolvemento como na posta en marcha e funcionamento do sistema e da aplicación que dá acceso a leste, e posteriormente na súa desactivación, estableceranse as garantías necesarias para as persoas usuarias e demais persoas afectadas respecto ao tratamento dos seus datos persoais, segundo o disposto na normativa vixente en materia de protección de datos e confidencialidade das comunicacións, en especial a Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de xullo de 2002, relativa ao tratamento dos datos persoais e á protección da intimidade no sector das comunicacións electrónicas (Directiva sobre a privacidade e as comunicacións electrónicas), así como as súas normas de transposición, o Regulamento Xeral de Protección de Datos e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

  Estas garantías respectarán os principios recolleitos en dita normativa. En particular, a recollida dos datos persoais rexerase polos principios xerais de efectividade, necesidade e proporcionalidade, respectándose en todo caso o principio de minimización dos datos.

  Tomaranse medidas para garantir que calquera persoa que actúe baixo a autoridade do responsable e teña acceso a datos persoais soamente poida tratar devanditos datos seguindo instrucións do responsable, salvo que estea obrigada a iso en virtude do Dereito da Unión ou dos Estados membros. Entre outras medidas, solicitaranse os compromisos de confidencialidade persoais necesarios, nos que se fará mención expresa ao deber de secreto profesional conforme ao esixido no Regulamento Xeral de Protección de Datos.

  En cumprimento do principio de limitación da finalidade, os datos persoais serán tratados unicamente para as finalidades indicadas e para ningunha outra, e non serán utilizados posteriormente de maneira incompatible con o devanditos fin. Os posibles tratamentos que poidan resultar necesarios con fins de arquivo en interese público, investigación científica ou histórica ou estatísticos estarán suxeitos ás garantías previstas no artigo 89 do RGPD e rexeranse pola lexislación aplicable a cada caso. Así mesmo, de acordo co principio de minimización de datos, unicamente serán obxecto de tratamento os datos que sexan adecuados, pertinentes e estritamente necesarios para as distintas funcionalidades do sistema, despois de valorar a necesidade do seu tratamento e a súa pertinencia, ademais de non existir outra medida menos invasiva que poida ofrecer os mesmos resultados.

  O cumprimento do principio de responsabilidade proactiva e da obrigación de implementar a privacidade desde o deseño e por defecto documentouse nunha avaliación de impacto na protección de datos.

  Dita avaliación de impacto será obxecto das actualizacións necesarias na medida en que o sistema e a aplicación que dá acceso a leste poidan evolucionar, incorporando progresivamente novos servizos para as persoas usuarias aos que inicialmente se poñan á súa disposición, sempre dentro das finalidades e funcionalidades previstas na orde de regulación da Aplicación.

  Aplicaranse as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco, incluíndo: a seudonimización e o cifrado de datos persoais; a capacidade de garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento; a capacidade de restaurar a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais de forma rápida en caso de incidencia física ou técnica e un procedemento permanente de verificación, avaliación e valoración da eficacia das medidas técnicas e organizativas para garantir a seguridade do tratamento. En concreto, aplicaranse aos tratamentos de datos persoais derivados das distintas funcionalidades do sistema as medidas que correspondan segundo o previsto no Esquema nacional de seguridade, protexendo así a seguridade dos datos. Ditas medidas documentaranse adecuadamente. Implementaranse ademais as medidas necesarias para garantir a exactitude e actualización dos datos persoais tratados.


 11. Política de cookies

  ‍Utilizamos soamente cookies técnicas que permiten ao usuario a navegación e a utilización das diferentes opcións ou servizos que se ofrecen na Aplicación como, por exemplo, identificar a sesión e identificarche como usuario rexistrado cada vez que accedas á Aplicación, acceder a partes de acceso restrinxido ou utilizar elementos de seguridade durante a navegación.


 12. Normativa básica aplicable

  Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

  Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

  Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración electrónica (ENS)


 13. Acceso á ubicación

  Unha das principais funcionalidades da aplicación é permitir chamar aos servizos de emerxencias sanitarias (061) e para facer esta chamada úsase a localización en segundo plano (enviando a posición GPS) para facilitar e acelerar a localización polo 061 do persoa que precisa axuda.

  O acceso ao lugar realízase única e exclusivamente no momento de facer a chamada aos servizos de emerxencia.

  Non se accede á situación cando se pecha a aplicación.

  A localización non se usa de ningún xeito para publicar anuncios.